El nostre sistema de desulfatació (optimització i regeneració) de bateries es centra en bateries de plom àcid (ja que les altres bateries no es sulfaten) les quals contenen com electròlit una dissolució d'àcid sulfúric i aigua desmineralitzada (destil-lada).

 

Generalment estan formades per plaques fines (com les de la fotografia de l'esquerra) amb un armat de plom i antimoni que sosté el material actiu, tot i això n'hi han d'altres tipus. El material actiu en el pol positiu és peròxid de plom (color cafè) i plom metàl-lic en el pol negatiu (color gris).
 
Les bateria és un l'element capaç de transformar l'energia química en elèctrica. Per això, s'aprofita l'energia que s'emmagatzema en els reactius químics i a través d'un procés d'oxidació-reducció (redox) s'intercanvien electrons per produir una força electromotriu (voltatge). Durant la descàrrega en la reacció es produeix aigua i sulfat de plom. Un cop totalment descarregada les seves plaques estan totalment sulfatades i l'electròlit conté més aigua i per tant la densitat de la bateria disminueix. El procés de càrrega és invers, així es reconstitueixen tots els components originals i la bateria es desulfata i recupera la seva densitat. Tot i això, com que els processos a la natura no són 100% eficients, una part de l'aigua s'evaporarà, les plaques es sulfataran, es rovellaran els elèctrodes, es perdrà electròlit, es produiran curtcircuits (a causa del moviment de plaques o de l'acumulació de sulfat) i com a conseqüència que la bateria operi a temperatures més elevades. Tot això farà que les bateries es vagin degradant naturalment o escurçant la vida depenent de l'eficiència en què portem a terme aquest procés. Tot i això un estudi estadístic del "Battery Council International" diu que el 70-80% de les bateries es substitueixen a causa dels efectes de la sulfatació i és lògic ja que simplement per fer una descàrrega i una càrrega les bateries ja s'han començat a sulfatar.
 
La sulfatació és una degradació del elèctrodes (cristal-lització) a causa de l'estratificació, càrregues incompletes, auto descàrregues, períodes llargs amb un estat baix de càrrega, durant les càrregues de flotació, nivells d'aigua baixos, inserció d'oxigen atmosfèric, etc. Així que si no es fa un tractament al llarg del temps la vida de la bateria es veurà escurçada i la causa principal serà la sulfatació.
 
Els efectes que té la sulfatació són l'acumulació de cristalls de sulfat de plom PbSO4 (tant en els elèctrodes com en la part inferior) que fan que:
 
  • Els electrons circulin amb menys facilitat i, per tant, el procés de càrrega sigui molt més lent
  • S'incrementa l'emissió de gasos perillosos durant la càrrega i descàrrega
  • Es pot arribar trencar el separador entre cel-les creant curtcircuit i destruir l'element
  • S'accelera el desgast de la placa fent que això provoqui una fallada prematura de la mateixa
 
La solució és un tractament o manteniment de la bateria el més aviat possible. Això farà evitar la sulfatació i mantindrà sempre la bateria en condicions òptimes fent que així la vida de la bateria s'allargui.
 
El nostre procés sempre inclou un anàlisis i diagnosis de les bateries anterior a qualsevol tractament o acció, per tal d'aconsellar i proposar els millors procediments i també unes anàlisis posterior per tal de veure la millora que ha obtingut després del tractament.
 
A efectes de rapidesa, comprovació i seguretat la nostra opció d'aplicació de pulsos de corrent és la més efectiva en quant a temps i efectivitat. Renobat utilitza dos tipus de serveis que en general consisteixen en eliminar el sulfat acumulat de les plaques mitjançant corrents elevades que a freqüència de ressonància els cristalls de sulfat de plom es dissolen i tornin a la solució d'àcid. D'aquesta manera la densitat de la bateria augmenta fins a paràmetres normals i es redueix la resistència interna fent que així quedin les plaques netes i preparades per conduir millor la corrent.
 
L'optimització es porta a terme de manera anual amb una hora de tractament amb fent que no hi hagi sulfat remanent a les plaques en cap moment de la vida útil i fent així que la seva vida s'allargui.
 
La regeneració es porta terme casi al final de la vida últil de la bateria i consisteix en treure tot el sulfat remamen durant tota la vida útil, un procès llarg, moltes vegades dificil però beneficiós.